Group Members

Updatetime:2012-02-03Source:Author:

Group Members
Laboratory Staff:
Yong Zheng, Ph.D, Assistant Professor
Xiang Sun, Ph.D, Assistant Professor
Postdoctoral Fellow:
Ms Qiong Ding
Ph.D Candidates:
Xin Sun (2007-)
Cheng Gao (2009-)
Wei Yang (2010-)
Yong-chan Kim (2010-)
Nan-nan Shi (2011-)
Yan-yan Long (2010-)
Sajeewa (2010-)
MSc Candidates:
Liang Chen (2010-)
Niu-niu Ji (2011-)
Yu Zhang (2009-)
Jian Gao (2009-)
Xiao-fang Tian (2010-)

Group photo

Brief Introduction of Laboratory Staff
Yong Zheng, Ph.D, Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and global environmental changes
Xiang Sun, Ph.D, Taxonomy and Ecology of endophytic fungi

WeChat Official Account