PRINCIPAL INVESTIGATOR

Wen-Bing Yin, Ph.D, Professor

Tel: +86 10 64806170

E-mail: yinwb@im.ac.cn

 

 

STAFF

 

Wei Li PhD

Research Assistant Professor

Tel: 010-64806165

E-mail: liw@im.ac.cn

 

Peng Zhang PhD

Research Assistant Professor

Tel: 010-64806165

E-mail: zhangpeng_cnu@163. com

 

Haining Lv PhD

Research Assistant Professor

Tel: 010-64806165

E-mail: seagullning@163.com

 

 

POSTDOCTORAL RESEARCHERS

 

Gang Wang PhD

Postdoctor

Tel: 010-64806165

E-mail: gang0805@126.com

Lin Chen PhD

Postdoctor

Tel: 010-64806165

E-mail: lchenchina@163.com

 

GRADUATE STUDENTS:

Huan Liu, PhD student, Email: neauliuhuan@163.com

Zixin Li, Master candidate, Email: lizixin1994@126.com

Shuang Zhou, PhD student, Email: zhouxiaoshuang1992@163.com

Jingwen Yu, Master candidate, Email: 2300590816@qq.com

Hongbo Wu, Master candidate (guest student), Email: 1174779899@qq.com

Penglin Wei, Master candidate (guest student), Email: wpl0816@126.com

Haizhou Lin, PhD student, E-mail: linhaizhou2016@163.com

Xinran Xu, PhD student, E-mail: 15600660637@163.com

Hongjiao Zhang, Master candidate, E-mail: 2631103359@qq.com

Zili Song, Master candidate (guest student), E-mail:

 

ALUMNI

Zihui Ma, (MS 2017), E-mail: mazihui3@sina.com

Yanjing Zheng, (MS 2017, Master candidate (guest student)), E-mail: zhengyj90@126.com

Jin Feng, (MS 2016, Master candidate (guest student)), E-mail: fdj3121@163.com

Zhiguo Liu PhD (Postdoc 2016) E-mail: liuzhiguo1321@163. com

Haichuan Zhou (MS 2016) E-mail: jjchuan@yeah.net

 


WeChat Official Account